VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

Aanvaarding
Door plaatsing van een bestelling heeft de klant van Crystal Collections kennisgenomen van de inhoud van deze algemene leveringsvoorwaarden en accepteert de toepasselijkheid van deze voorwaarden op zijn overeenkomst met Crystal Collections.

Levering

De aflevering geschiedt per PostNL of Bpost middels hun pakketdienst en worden voorzien van een barcode, hierdoor blijven de pakketten traceerbaar.Crystal Collections neemt het risico van verzending voor haar rekening. Mocht een pakket beschadigd of niet afgeleverd worden, neem dan contact op met onze klantenservice.

Adreswijziging

U bent verplicht Crystal Collections van iedere adreswijziging tijdig schriftelijk op de hoogte te stellen. Zolang Crystal Collections geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Crystal Collections bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde goederen.

2. Procedures, regels en rechten

2.1 Probeerpakket

De toezending van het probeerpakket heeft een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. U krijgt daarmee ruim de tijd om onze producten te bekijken en u te overtuigen of deze producten voldoen aan uw verwachting. Wilt u daarna afzien van het lidmaatschap en geen vervolgzendingen meer ontvangen? Stuur dan uiterlijk binnen deze 14 dagen na ontvangst van uw probeerpakket deze voldoende gefrankeerd retour aan: Crystal Collections Nederland: Postbus 4968, 4803 EZ Breda of Crystal Collections Belgie: Postbus 36 2320 Hoogstraten. We zullen uw factuur dan crediteren en uw lidmaatschap annuleren. Behoudt u uw pakket, maar wilt u geen vervolgzendingen: stuur dan uw annuleerverzoek -strikt binnen de 14 dagen zichttermijn- per E-mail naar info@crystalcollections.nl (of voor Belgie: info@crystalcollections.be). Telefonisch afmelden (op de onderstaand aangegeven telefoonnummers) is ook mogelijk, we hebben echter een duidelijke voorkeur voor opzeggingen per E-mail, immers door uw opzeg E-mail te bewaren in uw verzonden E-mail box kunt u in voorkomende gevallen altijd aantonen dat u tijdig heeft opgezegd. In de gepersonaliseerde brief bij uw probeerpakket staan daartoe een aantal relevante data, zoals de datum van verzending (= briefdatum) en de sluitdatum van uw zichttermijn waarop u uiterlijk uw opzegging voor uw vervolgzending dient in te zenden. Na die sluitdatum treffen we voorbereidingen voor het toezenden van de vervolgzending. Annulering is dan voor deze vervolgzending niet meer mogelijk. Annuleringen zullen we altijd per email bevestigen.

2.2 Vervolgzendingen

Bent u tevreden over uw probeerpakket of vervolgzending, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan automatisch elke maand een vervolgzending. De prijs voor deze vervolgzending staat vermeld in onze advertenties, website en in de gepersonaliseerde brief bij uw probeerpakket. Wilt u verder geen vervolgzendingen meer, dan kunt u dat binnen 14 dagen na ontvangst van uw vervolgzending aangeven, zoals onder punt 2.1 is vermeld. De up-to-date sluitdatum van annulering vindt u telkens in de begeleidende brief bij elke uw toegezonden zending.

2.3 Retourzendingen probeerpakket

wettelijk gezien kunt u (uitsluitend) het probeerpakket (voldoende gefrankeerd) retour zenden binnen de daarvoor wettelijke geldende zichttermijn van 14 dagen. We zullen dit automatisch interpreteren als een annulering van uw lidmaatschap en het verschuldigde bedrag crediteren.
Retour ontvangen probeerpakketten buiten deze 14 dagen zichttermijn kunnen we niet al dusdanig honoreren en komen daarom niet in aanmerking voor creditering of geeft geen recht op annulering van de vervolgzendingen. Na die sluitdatum treffen we reeds voorbereidingen voor het toezenden van de vervolgzending. Annulering is dan voor deze vervolgzending niet meer mogelijk. U ontvangt in die gevallen nader bericht per email.

2.4 retourzending vervolgzendingen

Bij het retour ontvangen van vervolgzendingen (voldoende gefrankeerd) zullen we deze toetsen of u deze eerder voor de aangegeven sluitdatum geannuleerd heeft. Blijkt er geen (tijdige) annulering plaatsgevonden te hebben, bent u verplicht deze vervolgzending te aanvaarden en het verschuldigde bedrag te voldoen. U ontvangt hierover bericht van ons en we zijn graag bereid om op onze kosten het pakket alsnog te remplaceren. Verdere vervolgzendingen zullen we wel automatisch voor u gaan stopzetten. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen nemen we niet in behandeling. Eventuele voorgeschoten strafporto zullen we in rekening brengen bij de afzender.

2.5 Probeerpakket beperkingen

Aanvraag van een probeerpakket op één specifiek adres is slechts éénmaal per jaartermijn toegestaan. De korting is dusdanig, dat we herhaaldelijk aanvragen van uitsluitend probeerpakketten -en het daarna annuleren van vervolgzendingen- interpreteren als fraude. Indien u binnen de jaartermijn van één jaar (gerekend vanaf de briefdatum van verzending van het eerste probeerpakket) wederom een probeerpakket van Crystal Collections aanvraagt en deze ook annuleert voor vervolgzendingen zullen we dat niet honoreren. U kunt dus uw tweede probeerpakket binnen dat genoemde tijdsbestek voor de eerste vervolgzending niet annuleren en u bent dan verplicht deze af te nemen en voldoen. Verdere vervolgzendingen kunt u wel conform punt 2.2 annuleren.

3. Betaling.

Naast betaling via Ideal/MrCash of op factuur (betaling binnen 14 dagen na levering) kunt u ook kiezen voor een automatische afschrijving op uw bank- of girorekeningnummer. Bij uw bestelling van uw probeerpakket vragen wij u dan toestemming te geven voor een zgn. doorlopende machtiging.(domiciliëring) Met een dergelijke machtiging geeft u toestemming om tot wederopzegging bedragen voor geleverde goederen automatisch van de door u opgegeven rekening te mogen afschrijven. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving heeft u de mogelijkheid om tot 56 kalenderdagen de afschrijving -zonder opgave van reden- terug te laten boeken. Ook kunt u uw doorlopende machtiging verleent aan Crystal Collections intrekken.Door het niet voldoen van het verschuldigde bedrag zullen wij de levering van goederen opschorten. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden en blijven 
de procedure en regels zoals vermeld onder punt 2 onverminderd van kracht.

3.1 Incassobeding

Blijkt de incasso- om welke reden dan ook ook- onmogelijk of betaalt u de factuur niet binnen 14 dagen ontvangt u van ons een herinnering zonder opcenten.
Indien binnen 14 dagen na deze herinnering nog niet is betaald is Crystal Collections gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen

3.1.2

Voor Nederland:
Het verschuldigde bedrag wordt conform de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten dato 01.07.2012 verhoogd. Dit betekent onder meer een verhoging van buitengerechtelijke incassokosten van € 40,- voor openstaande factuurbedragen t/m € 266,67. Is het factuurbedrag hoger dan geldt de staffel zoals in de eerder genoemde wet is vastgelegd. Daarnaast kan het bedrag nog opgehoogd worden met de wettelijke rente.

3.1.3
Voor Belgie:
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Aanmanings- en incassokosten bedragen 1% intrest per begonnen maand, alsnog een forfaitair schadebedrag van 10% met een minimum van € 60,- per pakket

4. Garantie/ Transportschade.
Onverminderd de rechten die de wet de klant toekent, garandeert Crystal Collections de kwaliteit van dat de door haar geleverde producten. Mochten producten transport schade opgelopen hebben, verzoeken wij u binnen 14 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. We zullen het product dan kosteloos vervangen. Na de 14 dagen zichttermijn kunnen we helaas geen schadegevallen meer behandelen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Voor Nederland:
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Voor Belgie:
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing

6. BTW aanpassingen

Crystal Collections is gerechtigd om verplichte opgelegde BTW wijzigingen per direct door te berekenen. De regels en procedures zoals vermeld onder punt 2 blijven onverminderd van kracht.

Download hier de pdf van de opzegbrief

Crystal Collections Nederland:

Postbus 4968 4803EZ Breda
Klantenservice : 076-560 00 32
Website: www.crystalcollections.nl
Email: info@crystalcollections.nl
Crystal Collections Nederland is onderdeel van Tetrix BV
IBANnr. NL27ABNA0980087686
Kvk. Breda nr 20106133.
Dr. Gommersln 3 4835GV Breda
OB.nr. NL8108.79.736.B.01


Crystal Collections Belgie:

pa. Caltexx bvba | Postbus 36 | 2320 Hoogstraten
Klantenservice : 03 808 26 35
Website: www.crystalcollections.be
Email: info@ crystalcollections.be
Crystal Collections Belgie is onderdeel van Caltexx BVBA
IBANnr. BE95 0017 8494 1658
Ondenemersnr: 0651971444
Bormtestraat 126 9190 Stekene
BTWnr. BE.0651.971.444